Spółka Z O.O. Co To takiego?

Członek Rodziny

Spółkę Z Ograniczoną Odpowiedzialnością porównałbym do Członka Rodziny, Osoby, którą obowiązuje Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037).

Porównanie spółki do Członka Rodziny nie jest przypadkowe, dlatego że jest wiele podobieństw do Człowieka.

Spółka ma swoje imię, prawa, konto bankowe, pieniądze na start, płaci podatki, odpowiada za swoje decyzje … jest niezależnym Członkiem Rodziny, który w ważnych sprawach słucha się swoich Rodziców. Można by powiedzieć, że Idealne Dziecko. To czy odniesie sukces, zależy od czasu ile mu poświęcimy. Tak samo ma się sprawa z dziećmi.

Są dwie grupy spółek handlowych jakie powstają (art. 1, §2 kodeksu spółek handlowych):

  • spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo -akcyjna)
  • spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta akcyjna, akcyjna)

Narodziny

Na początku była myśl, która przerodziła się w słowo. Słowo padło na żyzny grunt i powstało życie, Spółka. Rodzicami spółki są Wspólnicy lub Jeden Wspólnik.

Tak w skrócie, określiłbym powstawanie Spółki Z O.O.

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

  • zawarcia umowy spółki,
  • wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,
  • powołania zarządu,
  • ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
  • wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego poprzedzony ogłoszeniem w Monitorze Sądowo Gospodarczym

Umowa spółki

Przez umowę spółki handlowej (akt założycielski) wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Umowę spółki sporządza notariusz zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.

Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki u notariusza albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Zawarcie umowy spółki lub wykonanie innej czynności dotyczącej spółki może nastąpić także przy wykorzystaniu wzorca umowy, lub innych wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym S24.

W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, termin zgłoszenia wynosi 7 dni.

Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.