Spółka Z O.O. a Podatek PCC od Umowy Spółki.

Jaki podatek i kiedy należy zapłacić?

Obraz Deklaracji W Sprawie Podatku Od Czynności Cywilnoprawnych PCC-3
Deklaracja W Sprawie Podatku Od Czynności Cywilnoprawnych PCC-3

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawierając umowę spółki z o.o. czy to „tradycyjnie” czy przez portal S24 należy pamiętać, że ta czynność podlega opodatkowaniu wg ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959, art. 1, pkt. 1.k).

W przypadku zawierania umowy spółki „tradycyjnie” podatek zostanie od razu naliczony i zapłacony u notariusza, natomiast zawierając umowę w trybie S24, trzeba samemu wyliczyć jego wysokość lub zlecić tę czynność księgowemu.

Obowiązek podatkowy może powstać również później, jeśli nastąpi zmiana umowy, która spowoduje podwyższenie podstawy opodatkowania (art. 1, pkt. 2).

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy ciąży na spółce z o.o i powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki lub z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu jej kapitału zakładowego.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania przy zawarciu umowy spółki z o.o. jest wartość kapitału zakładowego.

Przy podwyższeniu kapitału zakładowego podstawą opodatkowania jest wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć:

 • kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki labo podwyższenie kapitału zakładowego,
 • opłatę sądową związaną ze wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,
 • opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa powyżej.

Stawki podatku

Stawka podatku od umowy spółki albo zmiany umowy spółki (w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego) wynosi 0,5% (art. 7, pkt. 9).

Brak obowiązku podatkowego

Podatek nie jest wymagany w przypadku sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych (art. 2, pkt. 4b).

Zwolnienia od podatku

Zwolniona jest od podatku pożyczka udzielona przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej w tym spółce z o.o. (art. 9, pkt. 10i).

Zapłata podatku

Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, obliczyć, złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić do urzędu skarbowego podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ograny podatkowe

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki z o.o.

Zwrot podatku

Podatek podlega zwrotowi, jeżeli:

 • spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej, niż określała umowa spółki (w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym),
 • podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale (w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców),

Przykład obliczenia podatku

Założenia:

 • spółka z o.o. założona przy pomocy portalu S24
 • kapitał zakładowy 5.000,00 zł

Koszty:

 • notariusz: 0,00 zł
 • wpis do KRS: 250,00 zł
 • ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 100,00 zł
 • opłata manipulacyjna: 0,19 zł

Razem: 350,19 zł

Wysokość podatku PCC

0,5% x (5.000,00 zł – 350 zł) = 23 zł

Podatek PCC do zapłacenia: 23 zł (w ciągu 14 dni od zdarzenia)

Wysłanie deklaracji PCC-3 online

Portal podatkowy - wypełnianie deklaracji PCC-3
 • Wpisz datę zawarcia umowy spółki i przejdź do deklaracji
Wypełnianie deklaracji PCC-3. Wybór formy kreatora
 • Wybierz formę kreatora i kliknij przycisk „Dalej”
 • Wybierz z listy Urząd Skarbowy siedziby firmy
 • Cel złożenia deklaracji: Wybierz „Złożenie deklaracji” i przejdź „Dalej”.
 • Rodzaj podatnika: Wybierz „podatnik niebędący osoba fizyczną” i przejdź „Dalej”
 • Podaj NIP i wybierz z listy/wypełnij wymagane pola a następnie przejdź „Dalej”
 • Wybierz rodzaj podmiotu zaznaczając „5. inny podmiot” i przejdź „Dalej”
 • Określ przedmiot opodatkowania i przejdź „Dalej”
 • Potwierdź czynność i przejdź „Dalej”
 • Określ podstawę opodatkowania i przejdź „Dalej”
 • Podaj wysokość kapitału zakładowego np. 5000 zł oraz poniesione koszty związane z zawarciem umowy spółki np. 350 zł a podatek zostanie obliczony automatycznie. Przejdź „Dalej”
 • Wybierz z listy/podaj informacje o siedzibie spółki i przejdź „Dalej”
 • Pojawi się wypełniona deklaracja PCC-3, którą należy sprawdzić czy wszystkie informacje są prawidłowe a następnie przejść „Dalej”
 • Podpisz deklarację PCC-3 i wyślij a następnie pobierz potwierdzenie wysłania upo oraz dokumenty w formacie pdf.