Spółka Z O.O. a Monitor Sądowy i Gospodarczy

Jaki jest koszt ogłoszenia?

Rejestracja spółki z o.o. a koszt monitor sądowy. Rejestracja Spółki z o.o. s24.
Gmach sądów przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, siedziba wydawcy „Monitora Sądowego i Gospodarczego”

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Monitor Sądowy i Gospodarczy to ogólnokrajowy dziennik urzędowy przeznaczony do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń wydawany na podstawie Dz. U. 1996 Nr 6 poz. 42.

Monitor Sągowy i Gospodarczy wydawany jest przez Ministra Sprawiedliwości w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Bezpłatnie ogłoszenia w postaci elektronicznej można zobaczyć na stronie internetowej Ministra sprawiedliwości.

Ogłoszenia

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:

    • Wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej,
    • Ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych,
    • Ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy,
    • Inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

Zamieszczenie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i gospodarczym podlega opłacie, z wyjątkiem ogłoszeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywanych przez sąd rejestrowy z urzędu oraz gdy ustawa stanowi inaczej.

Opłaty

Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określa wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia i obwieszczenia oraz sposób ich pobierania.

W 2022 roku opłata za zamieszczenie Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w wynosi 100 zł wg. Dz. U. 2017 poz. 1957 § 6. ust. 1

Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia dokonywanego w toku postępowania sądowego, innego niż wpis do KRS, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) jest stała i wynosi 500 zł.