Spółka Z O.O. a KRS

Jaki jest koszt zarejestrowania spółki z o.o. w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy w skrócie KRS

Podstawą funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego jest Dz. U. 1997 Nr 121 poz. 769.

Rejestr składa się:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane dalej „sądami rejestrowymi”.

Rejestr przedsiębiorców dotyczy między innymi spółek:

  • jawnych ,
  • partnerskich,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prostych akcyjnych,
  • akcyjnych,

Wpis do KRS

Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wniosek o wpis do Rejestru spółki z o.o. podlega opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Wnioski składane drogą elektroniczną są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wpis do Rejestru spółki z o.o., której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, złożony drogą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Koszt wpisu sp. z o.o. do KRS

Wysokość opłat od wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym zamieszczone są w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. 2005 Nr 167 poz. 1398 art. 52. ust. 1 i 2.

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o. „tradycyjnie” w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym S24.

Termin rozpoznania wniosku o wpis spółki z o.o. do KRS

Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS „tradycyjnie” sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

Wniosek o wpis spółki z o.o., której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.

Centralna Informacja

Rejestr jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Każdy ma prawo otrzymać drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

Znając dane spółki z oo możesz pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości odpis z KRS lub dokumenty finansowe.