PCC od Umowy Spółki

Jaki podatek i kiedy należy zapłacić?

PCC do Umowy Spółki: jak wyliczyć, wypełnić deklarację, gdzie złożyć, zapłacić [krok po kroku]

PCC 3 od Umowy Spółki.
Deklaracja W Sprawie Podatku Od Czynności Cywilnoprawnych PCC-3. KLIKNIJ a pobierzesz druk.

Zawierając umowę spółki z o.o., niezależnie od sposobu jej zawarcia, powstaje obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, w skrócie podatku „PCC od umowy spółki”.

PCC od Umowy Spółki według ustawy

Zawierając umowę spółki z o.o. czy to „tradycyjnie, tj. u notariusza” czy przez portal S24 należy pamiętać, że ta czynność zawarcia umowy spółki podlega opodatkowaniu wg ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959, art. 1, pkt. 1.k).

W przypadku zawierania umowy spółki „tradycyjnie” podatek zostanie od razu naliczony i zapłacony u notariusza, natomiast zawierając umowę w trybie S24, trzeba samemu wyliczyć jego wysokość lub zlecić tą czynność księgowemu.

Obowiązek podatkowy PCC od kapitału zakładowego może powstać również później, jeśli nastąpi zmiana umowy spółki, która spowoduje podwyższenie podstawy opodatkowania (art. 1, pkt. 2).

PCC od Umowy Spółki i powstanie obowiązku

Obowiązek podatkowy PCC od umowy spółki ciąży na spółce z o.o i powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki lub z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu jej kapitału zakładowego.

PCC od Umowy Spółki, co jest podstawą opodatkowania?

Podstawą opodatkowania przy zawarciu umowy spółki z o.o. jest wartość kapitału zakładowego.

Przy podwyższeniu kapitału zakładowego podstawą opodatkowania jest wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć:

 • kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki labo podwyższenie kapitału zakładowego,
 • opłatę sądową związaną ze wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,
 • opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa powyżej.

Stawki podatku PCC od umowy spółki

Stawka podatku od umowy spółki albo zmiany umowy spółki (w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego) wynosi 0,5% (art. 7, pkt. 9).

Podatek PCC kiedy brak obowiązku podatkowego

Podatek nie jest wymagany w przypadku sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych (art. 2, pkt. 4b).

Podatek PCC i zwolnienia od podatku

Zwolniona jest od podatku pożyczka udzielona przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej w tym spółce z o.o. (art. 9, pkt. 10i).

PCC od Kapitału Zakładowego a termin zapłaty podatku

Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, obliczyć, złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić do urzędu skarbowego podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

PCC od Umowy Spółki a organ podatkowy

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki z o.o.

PCC od Umowy Spółki i zwrot podatku

Podatek podlega zwrotowi, jeżeli:

  • spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej, niż określała umowa spółki (w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym),
  • podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale (w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców)

PCC od Kapitału Zakładowego przykład obliczenia kosztów

Założenia:

  • spółka z o.o. założona przy pomocy portalu S24
  • kapitał zakładowy 5.000,00 zł

Koszty:

  • notariusz: 0,00 zł
  • wpis do KRS: 250,00 zł
  • ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 100,00 zł
  • opłata manipulacyjna: 0,19 zł (nie wlicza się do kosztów)

Razem: 350 zł

Wysokość podatku PCC

0,5% x (5.000,00 zł – 350 zł) = 23 zł

Podatek PCC do zapłacenia: 23 zł (w ciągu 14 dni od zdarzenia)

PCC-3 od Kapitału Zakładowego procedura wysłania deklaracji online

Warunkiem skutecznego wysłania deklaracji PCC-3 online jest posiadanie podpisu kwalifikowanego.

  • Wpisz datę zawarcia umowy spółki i kliknij przycisk „Przejdź do deklaracji”
  • Zaznacz „Wybierz formę kreatora…” i kliknij przycisk „Dalej”
  • Wybierz z listy Urząd Skarbowy siedziby spółki z o.o. i kliknij przycisk „Dalej”
  • Cel złożenia deklaracji: Wybierz „1. złożenie deklaracji” i kliknij przycisk „Dalej”
  • Rodzaj podatnika: Wybierz „podatnik niebędący osoba fizyczną” i kliknij przycisk „Dalej”
  • Podaj NIP i wybierz z listy/wypełnij wymagane pola i kliknij przycisk „Dalej”
  • Wybierz rodzaj podmiotu zaznaczając „5. inny podmiot” i kliknij przycisk „Dalej”
  • Określ przedmiot opodatkowania, wpisz np. „Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” i kliknij przycisk „Dalej”
  • Potwierdź czynność i kliknij przycisk „Dalej”
  • Określ podstawę opodatkowania i kliknij przycisk „Dalej”
  • Podaj wysokość kapitału zakładowego oraz poniesione koszty związane z zawarciem umowy spółki a podatek zostanie obliczony automatycznie i kliknij przycisk „Dalej”
  • Wybierz z listy/podaj informacje o siedzibie spółki i kliknij przycisk „Dalej”
  • Sprawdź wypełnioną deklarację PCC-3 od umowy spółki z o.o. a następnie kliknij przycisk „Dalej”
  • Podpisz deklarację PCC-3 i wyślij a następnie pobierz potwierdzenie wysłania upo oraz dokumenty w formacie pdf.