Spółka Z O.O. a Podatek PCC od Umowy Spółki.

Jaki podatek i kiedy należy zapłacić?

Obraz Deklaracji W Sprawie Podatku Od Czynności Cywilnoprawnych PCC-3
Deklaracja W Sprawie Podatku Od Czynności Cywilnoprawnych PCC-3

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawierając umowę spółki z o.o. czy to „tradycyjnie” czy przez portal S24 należy pamiętać, że ta czynność podlega opodatkowaniu wg ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959, art. 1, pkt. 1.k).

W przypadku zawierania umowy spółki „tradycyjnie” podatek zostanie od razu naliczony i zapłacony u notariusza, natomiast zawierając umowę w trybie S24, trzeba samemu wyliczyć jego wysokość lub zlecić tę czynność księgowemu.

Obowiązek podatkowy może powstać również później, jeśli nastąpi zmiana umowy, która spowoduje podwyższenie podstawy opodatkowania (art. 1, pkt. 2).

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy ciąży na spółce z o.o i powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki lub z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu jej kapitału zakładowego.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania przy zawarciu umowy spółki z o.o. jest wartość kapitału zakładowego.

Przy podwyższeniu kapitału zakładowego podstawą opodatkowania jest wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć:

 • kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki labo podwyższenie kapitału zakładowego,
 • opłatę sądową związaną ze wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,
 • opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa powyżej.

Stawki podatku

Stawka podatku od umowy spółki albo zmiany umowy spółki (w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego) wynosi 0,5% (art. 7, pkt. 9).

Brak obowiązku podatkowego

Podatek nie jest wymagany w przypadku sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych (art. 2, pkt. 4b).

Zwolnienia od podatku

Zwolniona jest od podatku pożyczka udzielona przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej w tym spółce z o.o. (art. 9, pkt. 10i).

Zapłata podatku

Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, obliczyć, złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić do urzędu skarbowego podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ograny podatkowe

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki z o.o.

Zwrot podatku

Podatek podlega zwrotowi, jeżeli:

 • spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej, niż określała umowa spółki (w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym),
 • podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale (w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców),

Przykład obliczenia podatku

Założenia:

 • spółka z o.o. założona przy pomocy portalu S24
 • kapitał zakładowy 5.000,00 zł

Koszty:

 • notariusz: 0,00 zł
 • wpis do KRS: 250,00 zł
 • ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 100,00 zł
 • opłata manipulacyjna: 0,19 zł

Razem: 350,19 zł

Wysokość podatku PCC

0,5% x (5.000,00 zł – 350 zł) = 23 zł

Podatek PCC do zapłacenia: 23 zł (w ciągu 14 dni od zdarzenia)

Wysłanie deklaracji PCC-3 online

Portal podatkowy - wypełnianie deklaracji PCC-3
 • Wpisz datę zawarcia umowy spółki i przejdź do deklaracji
Wypełnianie deklaracji PCC-3. Wybór formy kreatora
 • Wybierz formę kreatora i kliknij przycisk „Dalej”
 • Wybierz z listy Urząd Skarbowy siedziby firmy
 • Cel złożenia deklaracji: Wybierz „Złożenie deklaracji” i przejdź „Dalej”.
 • Rodzaj podatnika: Wybierz „podatnik niebędący osoba fizyczną” i przejdź „Dalej”
 • Podaj NIP i wybierz z listy/wypełnij wymagane pola a następnie przejdź „Dalej”
 • Wybierz rodzaj podmiotu zaznaczając „5. inny podmiot” i przejdź „Dalej”
 • Określ przedmiot opodatkowania i przejdź „Dalej”
 • Potwierdź czynność i przejdź „Dalej”
 • Określ podstawę opodatkowania i przejdź „Dalej”
 • Podaj wysokość kapitału zakładowego np. 5000 zł oraz poniesione koszty związane z zawarciem umowy spółki np. 350 zł a podatek zostanie obliczony automatycznie. Przejdź „Dalej”
 • Wybierz z listy/podaj informacje o siedzibie spółki i przejdź „Dalej”
 • Pojawi się wypełniona deklaracja PCC-3, którą należy sprawdzić czy wszystkie informacje są prawidłowe a następnie przejść „Dalej”
 • Podpisz deklarację PCC-3 i wyślij a następnie pobierz potwierdzenie wysłania upo oraz dokumenty w formacie pdf.

Spółka Z O.O. a Monitor Sądowy i Gospodarczy

Jaki jest koszt ogłoszenia?

Gmach sądów przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, siedziba wydawcy „Monitora Sądowego i Gospodarczego”

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Monitor Sądowy i Gospodarczy to ogólnokrajowy dziennik urzędowy przeznaczony do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń wydawany na podstawie Dz. U. 1996 Nr 6 poz. 42.

Monitor Sągowy i Gospodarczy wydawany jest przez Ministra Sprawiedliwości w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Bezpłatnie ogłoszenia w postaci elektronicznej można zobaczyć na stronie internetowej Ministra sprawiedliwości.

Ogłoszenia

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:

 • Wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej,
 • Ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych,
 • Ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy,
 • Inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

Zamieszczenie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i gospodarczym podlega opłacie, z wyjątkiem ogłoszeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywanych przez sąd rejestrowy z urzędu oraz gdy ustawa stanowi inaczej.

Opłaty

Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określa wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia i obwieszczenia oraz sposób ich pobierania.

W 2020 roku opłata za zamieszczenie Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w wynosi 100 zł wg. Dz. U. 2017 poz. 1957 § 6. ust. 1

Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia dokonywanego w toku postępowania sądowego, innego niż wpis do KRS, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) jest stała i wynosi 500 zł.

Spółka Z O.O. a KRS

Jaki jest koszt zarejestrowania spółki z o.o. w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy w skrócie KRS

Podstawą funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego jest Dz. U. 1997 Nr 121 poz. 769.

Rejestr składa się:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane dalej „sądami rejestrowymi”.

Rejestr przedsiębiorców dotyczy między innymi spółek:

 • jawnych ,
 • partnerskich,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych akcyjnych,
 • akcyjnych,

Wpis do KRS

Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wniosek o wpis do Rejestru spółki z o.o. podlega opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Wnioski składane drogą elektroniczną są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wpis do Rejestru spółki z o.o., której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, złożony drogą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Koszt wpisu sp. z o.o. do KRS

Wysokość opłat od wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym zamieszczone są w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. 2005 Nr 167 poz. 1398 art. 52. ust. 1 i 2.

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o. „tradycyjnie” w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym S24.

Termin rozpoznania wniosku o wpis spółki z o.o. do KRS

Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS „tradycyjnie” sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

Wniosek o wpis spółki z o.o., której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.

Centralna Informacja

Rejestr jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Każdy ma prawo otrzymać drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

Znając dane spółki z oo możesz pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości odpis z KRS lub dokumenty finansowe.